Privacy beleid Autobedrijf Willekes

In dit privacy beleid willen we heldere en tranparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

 

 

Autobedrijf Willekes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

-  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid

 

-  Verwerking van uw persoongegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

-  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

-  Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

-  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

 

Als Autobedrijf Willekes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Autobedrijf Willekes BV
De Geer 13
4061 RP  Ophemert

Autobedrijf Willekes Tiel BV
De Vlonder 10
4005 LH  Tiel

info@autobedrijfwillekes.nl
telnr.: 0344-651294
contactpersoon: Ina Willekes

 

 


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

 

Bij het afspreken van een proefrit, offerte, of werkplaatsafspraak verwerken wij uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel uw e-mailadres of de kentekengegevens. U kunt daarbij al aangeven of u in de toekomst op de hoogte gehouden wilt worden via de nieuwsbrief en of we u in de toekomst mogen benaderen voor service producten en diensten. Dit zullen wij in onze systemen registreren.

 

Wij kunnen u middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van alle acties en ontwikkelingen binnen onze bedrijven. Hiervoor verwerken wij enkel uw e-mailadres en eventueel uw naam. U kunt zich ten alle tijden afmelden via de nieuwsbrief zelf of door een e-mail te sturen naar info@autobedrijfwillekes.nl.

 

Voor het aangaan van overeenkomsten zoals aan- en verkopen van auto's, onderhoud en leasecontracten verwerken wij naam, adres, telefoonnummer, e-mail, kentekengegevens en chassisnummer. Wij zullen u vanaf het aangaan van deze overeenkomsten optimaal adviseren met betrekking tot uw auto en sturen u een e-mail, brief of sms wanneer het bijvoorbeeld tijd voor de APK keuring, het wisselen van de winter en zomerbanden, uw garantietermijn bijna afloopt of als het tijd is voor onderhoud van uw auto.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van de nieuwsbrieven, de financiële en persooneelsadministratie.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Autobedrijf Willekes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit zal zoals wettelijk bepaald tot uiterlijk 7 jaar na het aangaan van een overeenkomst zijn in de financiële administratie.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onze systemen goed beveiligd en de gegevens alleen inzichtelijk voor de geautoriseerde medewerkers binnen onze organisatie.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.